90gQ Wiki
Advertisement
90gQ Wiki
Trusted logo.png
90gQ Trusted
Denna artikel handlar om en stad på 90gQ Trusted, alltså inte vanliga 90gQ. Trustedstäder kvalificerar till egna subartiklar om de innehåller mer än 500 ord.


Birchester är en stad och stat på 90gQ Trusted med ett komplicerat och komplext demokratiskt system. Staden har ett löst brittiskt tema i både byggstil och parlamentarism. Staden grundades av WikiRaze, Taggen_33, DjRazzo, JidOsc, QuiteHornet67 och Ackali den 26 juli 2021.[1]

Staden styrs demokratiskt av ett folkvalt parlament. Parlamentsval hålls varannan månad där alla medborgare får rösta på det parti de vill se ska få mandat i parlamentet. Politiken är för det mesta satirisk och är helt och hållet roleplay, vilket har lett till att många spelare väljer att spela en roll som inte delar politiska åsikter som ens riktiga själv. Trots detta tar alla inblandade författningen seriöst när de verkar i staden.[2]

Historia

Staden grundades av WikiRaze, Taggen_33, DjRazzo, JidOsc, QuiteHornet67 och Ackali den 26 juli 2021.[1] Även Goalkee32 var med när staden grundades. Dagen därpå, den 27 juli 2021 anlände också Mizuizui till staden och någon gång efter det anlände också Laneboy43 till staden och de båda fick medborgarskap.

Innan Konstitutionen

Den 5 augusti 2021 hade stadens parlament sitt första möte där man utsåg Taggen som temporär talman och genomförde också beslut som att koppla in staden i Tosikasis och Asufarutos järnvägssystem, och att utse Hundmos till Asufarutos ambassadör och JidOsc som Birchesters. Man beslutade också att vovvaf, Maxminedigger och HypeMan5 skulle få uppehållstillstånd i staden. Strax efter mötet beslutade dock Asufarutos dåvarande regering att tillsätta Henkan som ny ambassadör.

Birchester parlamentsal

Den 15 september 2021 hölls det andra mötet där Taggen återigen valdes in som temporär talman fram tills den 13 oktober 2021. WikiRaze läste upp sitt konstitutionsförslag och fick godkännande att fortsätta. De gav uppehållstillstånd till Alviun, Snichard, Ogmeister, Renen77, Arrebarre04, M4sk3n, Kaniniboi och Henkan1337. Nya ansökningar måste göras med en diamant. DJ presenterade sitt dagbrottsförslag och fick godkänt till att påbörja grävningen. Hornet lade fram sitt förslag för plats på tågstation och fick godkänt. En byggnadskommitté bestående av Hornet, Raze och JidOsc skapades för att utreda vart, samt bygga upp kommersiella, industriella och bostads-distrikt. Raze ledde också en kommitté som skulle integrera Kreditkort AB i staden. Framtida motioner var tvungna att skrivas i en bok och lämnas i en kista framför talmannens stol. Nästa möte planerades till den 30 september 19.30 och det första parlamentsvalet planerades till den 13 oktober.

Regeringen Mizuii I

I Birchesters första allmänval blev Mizuiis parti Susialdemokraterna störst och bildade en regering med Ultrakapitalistiskt Initiativ. Partierna Birchester Patch och Birchesters Socialistiska Parti blev opposition. Regeringen hade som mål att bland annat bygga vents i staden för transport och att skapa en domstolsförordning. Reglerna för stadsplanering gjordes även enklare, på initiativ av BSP. På Kaniniboi1337s förslag blev även Leffes Skrot en officiell dominion av Birchester.

Under denna tiden blev även motionsboken buggad och kunde inte interageras med. Därför lämnas motioner sedan dess in via Google Docs.

Regeringen QuiteHornet

I Birchesters andra allmänval ställde inte Susialdemokraterna upp längre. Istället deltog Birchesters Liberala Parti (ledda av QuiteHornet67), Birchesters Socialistiska Parti och Ultrakapitalistiskt Initiativ i valet. BLP och BSP bildade tillsammans regering. Under den mandatperioden bestämdes bland annat att det ska läggas fram en budget från nästa mandatperiod. Det beslutades också att skaffa en ny dominion kallad Mountcaster och ett museum kallat Royal Museum. Under mandatperioden blev det också spänt mellan Asufaruto och Birchester och därför förbereddes sanktioner som inte användes. I slutet av mandatperioden införskaffades också system för föreningar och kontrakt.

Regeringen Mizuii II

I Birchesters tredje allmänval ställde BLP inte upp utan nu deltog BSP, UK! tillsammans med de nya partierna Democratic Construction Alliance som leds av Mizuii och Centejpajtiet med Raggebus som partiledare. DCA och BSP bildade tillsammans regering med mål att skaffa många nya medborgare i Birchester tillsammans med att bygga upp Birchester så det kan bli en riktig stad.

Politisk Kris

I Birchesters fjärde allmänval ställde nu de nya partierna Glada Badarpartiet (ledda av Goalkee32), Make Birchester Great Again (ledda av WikiRaze, eller WikiTråkesson som han kallades) och Make Birchester Better (ledda av Lucke37) upp, tillsammans med de gamla partierna UK! och BSP. Inget parti lyckades bilda regering och ett MBGA löstes upp helt. En dag in i den mandatperioden var det redan mer kaos än förra. Ett nytt extrainsatt möte planerades, men ingen lyckades bilda regering då heller. så därför blev det omval 8 dagar efter förra allmänvalet.

Regeringen JidOsc

I Birchesters femte allmänval, vilket också var Birchesters första omval. Det här var också det första valet med fler än 11 mandat som delades ut. Eftersom det fanns 32 medborgare i Birchester delades det ut 16 mandat i parlamentet. I det här valet ställde det nya partiet Röda Flaggan (även kallade Röda Fanan, ledde av WikiRaze) upp tillsammans med de tidigare partierna GBP, MBB, UK! och VB. Från början såg det klart ut att Vision Birchester skulle bilda regering tillsammans med Röda Flaggan, men efter långa diskussioner bildades en regering med JidOsc som premiärminister med VB och UK! i regeringen, med mål att fixa ett bättre Birchester utan skatt.

Lagar och Bestämmelser

Konstitutionen

Härmed förklarar vi grundande förfäder Birchester som en självständig stadsstat. Birchesters stat grundades av JidOsc, WikiRaze, Taggen33, QuiteHornet och DJRazzo, med Goalkee, Laneboy och Ackali som vittnen.

Denna konstitution skrevs och ratificerades av det tillfälliga grundningsparlamentet.

§1.0 House of Commons

§1.1 Uppgiftsbeskrivning Birchesters lagstiftande församling kallad “House of Common” alternativt “parlamentet” eller “det undre huset” ska innehålla demokratiskt valda ledamöter. Antalet ledamöter i församlingen ska motsvara en andel av befolkningen i Birchester. Ledamöternas uppgift är att lägga fram lagförslag och motioner. Församlingens uppgift är att rösta för att bifalla eller fälla lagförslag och motioner. Ledamöter väljs in i församlingen via ett parlamentsval och sitter där tills nästa parlamentsval där de kan bli utbytta eller invalda igen.

§1.2 Antalet ledamöter Antalet ledamöter i den lagstiftande församlingen räknas ut på följande sätt; Om antalet medborgare är färre än 13 personer ska antalet ledamöter motsvara 80% av befolkningen. Om antalet medborgare är mellan 13 och 20 personer, eller exakt 13 eller 20 personer ska antalet ledamöter vara exakt 11 personer. Om antalet medborgare är mellan 21 och 288 personer, eller exakt 21 eller 288 personer ska antalet ledamöter motsvara 50% av befolkningen. Om antalet medborgare är fler än 288 personer ska antalet ledam vara vara exakt 145 personer.

Om antalet ledamöter som definieras av procentsatsen motsvarar ett decimaltal ska det talet alltid jämnas ut till det närmaste hela udda talet.

§1.3 Röstning i parlamentet Varje ledamot i församlingen har rätten att rösta på de motioner och lagförslag som läggs fram i församlingen. Alla ledamöter har en röst vardera och alla röster är lika mycket värda, med undantaget att Talmannens röst bryter vid de tillfällen då ett resultat blir oavgjort. För att rösta lägger ledamoten ett papper med sitt namn i den angivna lådan. Ena lådan representerar att bifalla förslaget, medan den andra representerar att avslå förslaget.

Om en ledamot misslyckas med att rösta på ett förslag räknas dennes röst som frånvarande. För att församlingen ska bifalla ett förslag måste exakt eller mer än 50% av församlingens totala ledamöter rösta för att bifalla förslaget. Frånvarande röster skrivs ner separat men räknas tillsammans med de fällande rösterna när ett förslag ska ratificeras.

Om en ledamots röst felaktigt räknats som frånvarande kan ledamoten överklaga inom 60 sekunder från talmannens ratificering av förslaget.

§1.4 Parlamentsval Parlamentsval ska hållas den andra onsdagen varje månad. Alla medborgare har rätten att rösta på ett politiskt parti i ett parlamentsval. Alla medborgare har rätten att starta ett politiskt parti genom att anmäla sig till valmyndigheten minst en vecka innan ett parlamentsval. Alla medborgare har rätten att gå med i ett politiskt parti.

Procentandelen röster ett parti får från medborgare i ett parlamentsval ska motsvara procentandelen ledamöter partiet får i parlamentet. De politiska partierna har skyldigheten att bestämma vilken prioritetsordning dess medlemmar har att bli invalda i parlamentetet.

§1.5 Premiärministern, dess kabinett och Talmannen

§1.6 Uppgiftsbeskrivning Efter ett parlamentsval ska parlamentet välja ut en av ledamöterna till att bli premiärminister som ska leda staten. Premiärministern har sedan rättigheten att välja ledamöter till ministerposter i dennes kabinett. Talmannen har i uppgift att hålla ordningen i parlamentet.

§1.7 Talmannen Talmannen har i uppgift att hålla ordningen i parlamentet. Det innebär att talmannen ska presentera motioner och lagförslag, rättvist ge ordet till ledamöter, kalla till omröstning, räkna rösterna, samt ratificera förslagen efter en omröstning.

Talmanskandidater ska nomineras efter ett parlamentval. Den kandidat som får flest röster vid talmansutnämningen blir talman. Resterande kandidater blir vice talmän som kan vikariera för talmannen i fallande ordning i antal röster.

§1.8 Premiärministeromröstning Talmannen har i uppgift att fråga den ledamot som talmannen anser kunna bli accepterad av parlamentet vid en premiärministeromröstning. Efter att den valda ledamoten fått frågan har denne maximalt en timme på sig att förhandla innan en premiärministeromröstning sker.

Talmannen har maximalt 1 timme på sig att välja en preimärministerkandidat efter att en av dessa händelser skett; Valmyndigheten har ratificerat ett valresultat efter ett parlamentval. Ett premiärministerförslag har avslagits av parlamentet. En misstroendeförklaring av premiärministern har bifallits. Totalt har talmannen maximalt 3 dagar på sig att välja en kandidat som accepteras av parlamentet. Om ingen premiärminister valts efter 3 dagar ska valmyndigheten schemalägga ett omval som måste ske inom 3 dagar från dess att talmannens tid gått ut.

§1.9 Ministerposter Premiärministern har rätten att välja ledamöter att bli ministrar. Premiärministern ska ha reguljära möten med sitt kabinett av ministrar.

§2.0 House of Lords

§2.1 Uppgiftsbeskrivning Birchesters expertisförsamling kallad “House of Lords” alternativt “adelshuset” eller “det övre huset” ska innehålla ledamöter valda av parlamentet och godkända av monarken. Adelshusets uppgift är att se över de förslag som regeringen lägger fram. Monarken leder adelshuset. En ledamot ska hoppa för att rösta för att bifalla ett förslag. En ledamot ska huka sig för att rösta för att fälla ett förslag.

§2.2 Val av ledamöter En ledamot har rösträtt i adelshuset från den tid hen blir invald till den dag den säger upp sin post, blir avsatt eller permanent lämnar Birchester. För att nominera en person till att bli en adelsman ska detta tas upp i en motion under ett parlamentsmöte. Om nomineringsmotionen bifalles och kandidaten får ett godkännande av monarken blir denne en adelsman. Adelsmän ska benämnas med prefixen “lord”. För att avsätta en ledamot från adelshuset behöver en avsättningsmotion bifallas i parlamentet.

§2.3 Röstning i adelshuset Adelshuset har rätten att rösta om alla förslag som bifallas i parlamentets undre hus. Om adelshuset väljer att bifalla eller ignorera förslaget blir motionen lag. Om adelshuset väljer att fälla förslaget ska en fällningsmotion skrivas med en motivation om varför förslaget borde fällas. Fällningsmotionen ska tas upp i det nedre huset där de röstar för ifall de vill bifalla motionen, inte göra förslaget ifråga till lag; eller fälla motionen och ignorera adelshuset och göra förslaget ifråga till lag ändå.

§2.5 Monarken

§2.6 Uppgiftsbeskrivning Monarken är den högst uppsatta ledamoten i Birchester och är ledaren av adelshuset. Monarken är en av Birchesters ansikten utåt och har plikten att samarbeta med alla premiärministrar som väljs. Monarken har makten att kalla premiärministern till möte med denne.

§2.7 Tronföljd Monarken har som plikt att utnämna en eller flera efterträdare. Monarkens alla officiella efterträdare har också plikten att definiera efterträdare tills dess att 10 officiella efterträdare har utnämnts, efter det är det frivilligt om fler efterträdare ska utnämnas. Efterträdaren som utnämns först ska benämnas som personens förstahandsval, andra personen utnämns som personens andrahandsval, och så vidare.

Tronföljden fungerar som följande; när en monark blir avsatt ska frågan om att ta kronan gå till dennes förstahandsval. Om denna är motvillig eller otillgänglig går frågan vidare till den personens förstahandsval. Om inget förstahandsval har valts av en kandidat ska kronan gå uppåt i ledet och leta efter den närmaste personen som har valt ett andrahandsval.

De första 10 personerna i tronföljden får inte vistas på samma plats samtidigt utan att först ha utnämnt en designerad överlevare som inte får medverka.

§2.8 Tillträde och Avsättning När en monarkkandidat valts enligt tronföljden ska en kröning anordnas. Monarken ska vid kröningen stå framför folket och säga kröningseden som definieras i kröningslag. Efter eden är läst förklarar talmannen utnämnandet av en ny monark.

En monark kan avsättas genom att; monarken själv avsäger sitt uppdrag genom att annonsera det vid ett parlamentmöte; eller genom att; parlamentet bifaller en motion om att avsätta monarken, väntar en mandatperiod och låter den nya parlamentförsamlingen bifaller motionen igen.

§3.0 Domstolen

§3.1 Uppgiftsbeskrivning Birchesters högsta domstol och de lägre domstolar som Parlamentet formar är den dömande makten i Birchester. Konstitutionen kräver att en högsta domstol ska existera och att den utövar de lagar som ratificerats på ett rättvist sätt. Domstolens regler och domare ska definieras i andra lagförslag för att enkelt kunna anpassa domstolen till den förändrade världen.

§3.2 Egenrätt Parlamentet får inte lägga fram motioner som ändrar domstolens regler och bestämmelser för att på något sätt ändra utkommen på specifika rättsfall.

§3.3 Medborgarens rätt En medborgare kan inte bli dömd för en lag som inte definierats när incidenten utfördes. Efter att ett rättsfall har avslutats och 1 vecka har gått kan de inblandade prata om sitt rättsfall utan att kunna bli åtalad för samma incident igen, även om nytt bevis kommer fram.

§3.4 Lag och Rätt Domstolen ska döma efter de lagar som parlamentet ratificerat. Alla lagar förutom de som står i denna konstitution kan förändras genom parlamentets motioner. Konstitutionen kan endast ändras efter att 67% av parlamentet röstat för en ändring tre mandatperioder i rad.

Allmänna Lagar

TBA

Parlamentariska Bestämmelser

TBA

Aktiva Kommittéer

TBA

Layout

Beskrivning

Birchester ligger huvudsakligen mellan en berg-, träsk-, och skog-biome. Stadens kärna ligger på kusten av ett hav och precis vid foten av ett högt berg kallat "Mt. Boris".

Byggnader och distrikt

Parlamentshuset

Parlamentshuset är Birchesters viktigaste byggnad. Där möts Birchesters undre kammare en gång i veckan för att diskutera och rösta om beslut. I huset finns även idag flera kontor för diverse utskott, valmyndigheten, vallokalen och ett pressrum.

Bostadsdistriktet

"Bostadsdistriktet" är Birchesters nuvarande enda bostadsdistrikt och ligger precis norr om parlamentshuset. Det når fram till berget på den norra sidan och kusten på den västra och södra delen. I Bostadsdistriktet finns också "Amog Square", men en staty över "St. Amog".

Etymologi

Namnet Birchester bestämdes av stadens grundare WikiRaze, Taggen_33, DjRazzo, JidOsc, QuiteHornet67 och Ackali. "Birch-" kommer från att det från början låg många björkträd på platsen som de högg ner för att bygga staden. Ändelsen "-chester" är en vanlig ändelse i många brittiska stadsnamn.

Invånare

Medborgare

 • Ackali
 • DjRazzo
 • JidOsc
 • QuiteHornet67
 • Taggen_33
 • WikiRaze
 • Goalkee32
 • Mizuii
 • Laneboy43
 • vovvaf
 • Maxminedigger
 • HypeMan5
 • Alviun
 • Snichard
 • M4sk3n
 • Kaniniboi
 • Viggidig_
 • Hundmos
 • Raggebus
 • Ogmeister
 • Arrebarre04
 • Lucke37
 • Little_Fox
 • PumparN
 • EnneLoLMyra
 • DrTid
 • naetilus
 • THE_MAGIC_COKIE
 • Sinna
 • ZENvob
 • ImolaRagazzi
 • Henkan1337
 • Bussen2008
 • Nordfali
 • ChipsDips

Uppehållstillstånd

 • Chippen
 • "The Phantom"
 • Dannebo
 • kfk120
 • _Flawlessed
 • -PrebuiltAnt2274
 • Redstone_Machine
 • "BiggiBig_"
 • LilBisho
 • Villvall
 • Zture

Källor

 1. 1,0 1,1 WikiRaze (26/7-21)
 2. WikiRaze (11/2-22)
Advertisement